[[TeX/Install]]

*ユーティリティー [#pa5d8801]

インストールされていると便利なユーティリティの例です.

**Unix系(Mac OS X, Linux etc.)[#y28f1e30]

-[[FontForge(pfaedit)>TeX/Font/FontForge]]
-[[t1utils>TeX/Font/t1utils]]
-potrace
-[[mftrace>TeX/Font/Type1/convert/mftrace]]
-[[ttf2pt1>TeX/Font/TrueType/ttf2pt1]]
-[[LCDFTypetools>TeX/Font/OpenType/LCDFTypeTools]]


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS